INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI APARTAMENTÓW MOMO

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Naem Jędrzej Bazanowski, ul. Poleska 27/23, 51-354 Wrocław
§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail momo@momoapart.pl.
§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI APARTAMENTÓW
Celem, dla których przetwarzamy dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez apartamenty momo w związku z poniesioną przez apartamenty momo szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do apartamentów momo,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości apartamentów momo.
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, apartamenty momo przetworzą dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, apartamenty momo przetworzą dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.
§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez apartamenty momo jest umowa o świadczenie usług noclegowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. apartamenty momo informują, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości apartamentów momo jest usprawiedliwiony cel administratora.
§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Apartamenty momo mogą przekazać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2.  firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych apartamentów momo lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie apartamentów momo. Ponadto, apartamenty momo udostępniają adres momo@momoapart.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi apartamentom momo zawarcie umowy o usługi noclegowe.
§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
§11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości apartamentów momo dostępna jest również na stronie internetowej https://momoapart.pl/rodo.html