Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Apartament – lokal mieszkalny opisany na stronie www.momoapart.pl, zwany dalej Apartamentem;

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego;

Właściciel – firma NAEM Jędrzej Bazanowski, ul. Poleska 27/23, 51-354 Wrocław, NIP: 813-325-54-82 ,posiadająca tytuł prawny do Apartamentów i świadcząca usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z określonego Apartamentu na warunkach określonych w Regulaminie;

Formularz rezerwacyjny – dokument w formie elektronicznej zamieszczony na stronie www.momoapart.pl umożliwiający dokonanie rezerwacji wybranego Apartamentu, zwany dalej Formularzem;

Całkowity koszt najmu – kwota wynikająca ze stawki za wynajęcie wybranego Apartamentu w zależności od liczby osób i sezonu pomnożonej przez liczbę dni najmu.

II. Rezerwacja

 1. Klient w procesie rezerwacji wypełnienia Formularz i wysyła go do Właściciela; wysłanie Formularza oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 2. W ciągu 48 godzin od potwierdzenia rezerwacji Klient jest zobowiązany do zapłaty i potwierdzenia dokonania wpłaty bądź całej kwoty rezerwacji bądź zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji, telefonicznie lub drogą elektroniczną (email) na adres momo@momoapart.pl, w przypadku rezerwacji z wpłatą na konto bankowe. W przypadku braku płatności w ciągu 48 godzin, rezerwacja zostanie anulowana. Rezerwacje opłacone poprzez bramkę płatności tpay.pl oraz paypal.pl potwierdzane są automatycznie. Brak potwierdzenia płatności w ciągu godziny od wystawienia zamówienia skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 3. Klient uiszcza płatność na konto podane w potwierdzeniu Rezerwacji lub za pośrednictwem portalu świadczącego usługi płatności elektronicznych paypal.pl, tpay.pl.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje końcowe potwierdzenie Rezerwacji pod wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej.

III. Anulowanie Rezerwacji

 1. W przypadku anulowania Rezerwacji, Klient pisemnie informuje o tym Właściciela (za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub telefonicznie.
 2. Właściciel uprawniony jest do pobierania od Klienta następujących opłat:

a) bezpłatnie odwołać rezerwację, można do 7 dni przed przyjazdem. Klient zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 7 dni przed przyjazdem.
b) klient zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 2 dni przed przyjazdem.

IV. Zmiana terminu Rezerwacji

 1. Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 2 dni przed pierwotnym terminem Rezerwacji.
 2. Klient informuje elektronicznie lub telefonicznie Właściciela o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe na przykład z powodu braku wolnych miejsc.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie III. 2 a).

V. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

 1. Zameldowanie od godziny 15.00, wymeldowanie do godziny 11.00, chyba że zostało ustalone inaczej.
 2. Liczba osób mających zamieszkać w Apartamencie jest ograniczona do podanej w rezerwacji. W przypadku większej liczby osób Właściciel może odmówić wydania kluczy bądź naliczyć dodatkową opłatę.
 3. W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

VI. Płatności

 1. Jeśli Klient podczas dokonania rezerwacji opłacił zaliczkę, w dniu zakwaterowania Klient jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi pozostałą kwotę należności za wynajem.
 2. Przyjmowana jest gotówka w walutach: PLN, EUR, USD, GBP.
 3. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt musi nastąpić przed przekazaniem Apartamentu do dyspozycji Klienta.
 4. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda, ogrzewanie) oraz sprzątanie końcowe.

VII. Odpowiedzialność

 1. Właściciel zapewnia Klientowi wynajem Apartamentu na warunkach opisanych na stronie www.momoapart.pl oraz w Regulaminie.
 2. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, sytuacji, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane, Właściciel ma prawo, odstąpić od umowy. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 3. W powyższej sytuacji Właściciel zapewni Klientowi pomoc w znalezieniu innego miejsca noclegowego.
 4. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.
 5. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Apartamencie oraz do zgłoszenia szkód i braków wyrządzonych podczas pobytu. Równowartość tych szkód i braków i ich usunięcia pokrywa Klient najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Apartamentu.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania Apartamentu, poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 7. Klient może korzystać z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Właściciela.
 8. Wykorzystanie Apartamentu w innym celu niż mieszkaniowe musi zostać zaakceptowane przez właściciela i może podlegać dodatkowym opłatom.
 9. Wykorzystanie przedmiotu najmu w innym celu niż mieszkaniowe bez zgody właściciela jest zabronione a złamanie tej zasady obarczone będzie nałożeniem kary w wysokości 1000 zł.
 10. W apartamentach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia, organizowania imprez, spotkań towarzyskich. Kara za złamanie powyższych zasad wynosi 1000 zł.

VIII. Dane osobowe

 1. Dokonując Rezerwacji Apartamentu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela wyłącznie w celu realizacji Rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zamianami. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Właściciela.